Castello 12 - Detail on Schuola San Giorgio degli Schiavoni - Saint George Slaying the Dragon
Venice